Contact Us

Companies: Chaozhou Jinhui Ceramics Manufactory Co.,Ltd.

Telephone: +86-768-2180338     +86-768-2800382

Fax:+86-768-2180238

Web:www.czjinhui.com

Address: Room 201,A-1 Yue Garden,Xirong Road,Chaozhou,Guangdong,China

Email address: jinhui@pub.chaozhou.gd.cn            info@czjinhui.com
                               webmaster@czjinhui.com

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Production units:South Lixin Road,Northern Industrial Estate,Development Zone,Chaozhou ,Guangdong,China

P.C.: 521000
Principal: Zhai Jinzhong